Voorwaarden lidmaatschap/donateurschap

Aanmelden 
Bij aanmelding ben je tenminste 1 verenigingsjaar lid/donateur van Theaterwerkplaats Haarlem. Het verenigingsjaar loopt van één augustus tot en met eenendertig juli van het daaropvolgend jaar. 

Hoogte contributie
Nieuwe leden die zich aanmelden tot en met 31 december van het lopende verenigingsjaar betalen de volledige contributie. Vanaf 1 januari wordt twee derde van de contributie betaald. 

Opzegging
Opzegging van het lidmaatschap/donateurschap door het lid/donateur dient schriftelijk (per email) te geschieden voor  één juli van het lopende verenigingsjaar door de persoon in kwestie. 

Verlenging 
Wanneer de Theaterwerkplaats Haarlem geen opzegging ontvangt voor 1 juli, dan zal het lidmaatschap/donateurschap automatisch verlengd worden met nog een jaar. Leden/donateurs die zich na deze datum afmelden, hebben geen recht op de terugbetaling van de contributie/donatie. 

Uitzonderingen 
De voorwaarden kunnen zonder aankondiging gewijzigd worden door de Theaterwerkplaats Haarlem. De Theaterwerkplaats Haarlem is verplicht om iedere ingeschrevenen op de hoogte te stellen van de wijziging. 

Voorwaarden doorlopende incasso 
Indien je het oneens bent met het geïncasseerde bedrag dan behoud je het recht om binnen 30 dagen beroep te doen bij de penningmeester onder opgave van redenen. Doorlopende incasso wordt automatisch beëindigd bij opzegging lidmaatschap/donateurschap. 

Huishoudelijk Reglement
Elk lid dient zicht te houden aan de statuten en het huishoudelijk reglement. Deze kunnen opgevraagd worden bij het bestuur. 

Privacy
Theaterwerkplaats Haarlem houdt zich aan de algemene vordering gegevensbescherming. Bij inschrijving  gaat het lid akkoord met de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens. Het lid heeft ten alle  tijden recht op inzage van deze persoonsgegevens. Verdere informatie over de verwerking van de persoonsgegevens zijn te vinden in de privacy policy van de vereniging.